ខុកខឺរធ្វើពីដែក

ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT ៤០០២A សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២ * ២,៩ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងរលោងនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំម៉ាឌីអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានអំពីផលិតផល៖ JT 6250, JT7251 សំភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ១៦ * ៣.៨, ១៨ * ៤.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយឌីអេសអូតូ បន្ទាត់ផ្សិត។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតពីផលិតផល៖ JT 60W, JT 63 W សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២.៨ * ២, ២៤.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតពីផលិតផល៖ JT 60W, JT 63 W សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២.៨ * ២, ២៤.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានអំពីផលិតផល៖ ជេអឹមធី ៧០, ជេអឹម ៧២, ជេអឹម ៧១ សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ១៦.៥ * ៤,២, ២០.៥ * ៤, ២៥ * ៤.៦ ការវេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ព្រោះ តួសម្ដែងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំផ្សិតស្វ័យឌីឌីអេ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT ១៤០, JT ១៩០ សម្ភារៈ៖ ដែកគោលដែលបានសន្មតថាមានទំហំ៖ ១៥ * ២,៩, ១៩.៥ * ៤.៥ ការវេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលផលិតត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតផលិតផល៖ ជេអឹមធី 01, ជេអឹមធី 01W សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលមានទំហំធំ៖ ២១ * ១៥ * ១.៨, ២៥ * ១៨.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះការខាស រាងកាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំផ្សិតស្វ័យប្រវត្តិឌី។ អេ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Skillet

  ខាសប៊ែលធ័រឌឺធែលឌឺរ

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ ជេអេធី ១៧២ សំភារៈ៖ វេចខ្ចប់ដែកមានទំហំ៖ ២៣.៣ * ១.៨ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតងាយស្រួលផ្ទៃចំអិនមុនរដូវកាលរក្សាកំដៅបានល្អដើម្បីរក្សាកំដៅបានយូរជាងធន់នឹងកំដៅខ្ពស់សំរាប់ប្រើលើឡចំហាយចង្ក្រានប៊ីតឬ ការបោះជំរុំ, សុវត្ថិភាពដល់ 500 ដឺក្រេធំទូលាយសម្រាប់ការក្តាប់ដែលមានតុល្យភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលរួមបញ្ចូលសម្រាប់ការបង្ហូរប្រេងនិងខាញ់ងាយស្រួល។
 • Cast Iron Preseasoned Skillet

  ខាសប៊ែលធ័រឌឺធែលឌឺរ

  ពត៌មានលំអិតផលិតផលៈអេអេហ្វអេហ្វ ០៧៤, អេហ្វអេហ្វ ០៧៥ សម្ភារៈ៖ ខាសជាតិដែកទំហំ៖ ឌីអាយអេ ១៣, ឌីអាយអេសៈ ១៥.៥ ខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតងាយស្រួលផ្ទៃចំអិនមុនរដូវកាលរក្សាកំដៅបានល្អដើម្បីរក្សាកំដៅបានយូរធន់នឹងកំដៅខ្ពស់សម្រាប់ប្រើ ចើងរកានកមដោនឡឹកប៊ីកឬភ្លើងឆេះមានសុវត្ថិភាពដល់ ៥០០ ដឺក្រេប្រើសំរាប់ការក្តាប់ដែលមានតុល្យភាពនិងសុវត្ថភាពសំរាប់ចាក់ប្រេងនិងខាញ់ងាយៗ
123 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ៣